ประกาศเทศยาลำตบลบ้านสิงห์ เรื่อง ประมูลจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมถังโฟมในตัว ขนาดความจุไม่น่้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY