ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY