สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2564

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY