สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY