ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซลล์ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY