เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศาสนพิธี โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องครัว

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY