ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยหนองอ้อ 4 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY