ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านทุ่ง)หมู่ที่ 12ตำบลบ้านสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY