ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกจากบ้านนายเหี่ยว จันทร์ชื่นฯ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY