ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จากบ้านนายเหี่ยว จันทร์ชื่น ถึงห้องแถวนายสนิท และจากบ้าน ร.ต.บรรจง มนต์อนงค์ ถึงบ้านนายปราณี สิงห์พิทักษ์ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY