ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เรื่อง สอบราคาจ่้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมประตูระบายน้ำบริเวณลำรางหลังโรงเรียนวัดกำแพงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY