ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมประตูระบายน้ำบริเวณลำรางหลังโรงเรียนวัดกำแพงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY