ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยข้างโบสถ์ วัดกำแพงใต้ หมู่ที่ 9

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY