ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องเก็บของบริเวณศูนย์หัตกรรมบ้านกำแพงเหนือ(งานป้องกัน)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY