ตารางแสดงวงดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ปปช.

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY