กำหนดสัดส่วนประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติม และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY