ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 24 พ.ค. 2564 เวลา 10.00 น.
นางอุดมลักษณ์ ชัยมาลิก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ นายเพทาย เฟื่องศิลา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ นางขนิษฐา จังธนะสมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ นายสุขุม เกรอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ นางสุรีรัชต์ วงษ์บุบผา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ นายสหรัช ชะนิ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ นางสาวอุษา สุฉันทบุตร รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ นายธีรทัศน์ บุญทรง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และ เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY