ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี
นายสหรัช ชะนิ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านสิงห์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ในที่ประชุมได้มีการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ โดยนางอุดมลักษณ์ ชัยมาลิก นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์ ได้กำหนดนโยบายการบริหารไว้ ๖ ด้าน ประกอบด้วย
๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๒. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. นโยบายด้านการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม
๖. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY