ตารางปฏิบัติงานพ่นสารเคมี (พ่นหมอกควัน)ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY