มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY