โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้านสิงห์

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้านสิงห์ ขึ้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลโพธาราม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY