ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ธันวาคม 2557 รายได้และงบประมาณประจำปี 2557
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 ธันวาคม 2556 รายได้และงบประมาณประจำปี 2554
@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY