ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 833
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
จ้างขุดลอกทางระบายน้ำพร้อมปรับเกลี่ยดินบริเวณด้านข้างให้เรียบห่างจากร่องระบายน้ำ ๑ เมตร จากบ้านนางชญาดา แก่นศึกษา ถึงบ้านนางสาวสมสิน มุงทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จ้างทำหลังคาผ้าใบ รถยนต์กระยะ หมายเลขทะเบียน บห ๑๐๔๙ รบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๘๑๓ รบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY