ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 901
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวารสาร (หนังสือพิมพ์รายวัน) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ธันวาคม 2564
จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ธันวาคม 2564
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 พฤศจิกายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกะโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY