• 25 มีนาคม 2563 10จุดเสี่ยง แพร่เชื้อ COVID-19
  • 25 มีนาคม 2563 วิธีการถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
  • 9 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เปิดรับสมัครทำหน้ากากอนามัยจากผ้าด้วยมือ
ข่าวกิจกรรม
  • 19 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เริ่มจัดทำหน้ากากผ้าโดยมีเป้าหมาย 10,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด – 19
  • 12 มีนาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
  • 24 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563


@2015 BANSING SUBDISTRICT MUNICIPALITY